همزمان با روزهوای پاک خط تولید قطعات سیستم سوخت یورو ۶ خودرو راه اندازی شد

همزمان با روزهوای پاک خط تولید قطعات سیستم سوخت یورو ۶ خودرو راه اندازی شد

شرکتهای بزرگ قطعه سازی ترکیه بیش از 500 میلیون یورو در ایران و جهان سرمایه گذاری میکنند

شرکتهای بزرگ قطعه سازی ترکیه بیش از 500 میلیون یورو در ایران و جهان سرمایه گذاری میکنند

آیین‌نامه ارتقاء کیفیت خودرو و قطعات

آیین‌نامه ارتقاء کیفیت خودرو و قطعات

نقش قطعه‌سازان در قراردادهای جدید خودرو

نقش قطعه‌سازان در قراردادهای جدید خودرو

استانداردهای اجباری برای ۵۵ دسته قطعات خودرو

استانداردهای اجباری برای ۵۵ دسته قطعات خودرو

ال90 قطعات خودرو را از کجا وارد میکند؟

ال90 قطعات خودرو را از کجا وارد میکند؟

با توجه به توانایی تولید قطعه سازان ایرانی واردات قطعات خودرو از خارج کشور توجیهی ندارد.

با توجه به توانایی تولید قطعه سازان ایرانی واردات قطعات خودرو از خارج کشور توجیهی ندارد.

تعیین قانون جریمه 20 برابری قیمت قطعه کمی دور از ذهن است.

تعیین قانون جریمه 20 برابری قیمت قطعه کمی دور از ذهن است.

قطعات تولید شده ایران خودرو از قابليت رديابي برخوردار میشوند

قطعات تولید شده ایران خودرو از قابليت رديابي برخوردار میشوند

واردکنندگان قطعات اصلی خودرو چه کسانی هستند؟

واردکنندگان قطعات اصلی خودرو چه کسانی هستند؟41 خبر - صفحه 4 از 5 صفحه موجود